Fundusze na żłobki, kluby dziecięce i nianie (RPO woj. łódzkie )

Konkurs dotyczy działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:

    w formie instytucjonalnej:

    a) żłobków

    b) klubów dziecięcych

    c) opiekuna dziennego

    i pozainstytucjonalnej:

    d) niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

    a) doradztwa zawodowego

    b) doradztwa indywidualnego

    c) pośrednictwa pracy

    d) szkoleń.


 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieDziałania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

  Termin składania wniosków

  Nabór wniosków prowadzony jest od 4 grudnia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. od 8:00 do 16:00).

  Miejsce składania wniosków

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź

  Sposób składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, 
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na kwiecień 2016 r.

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.),
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

  Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:
      w formie instytucjonalnej:
      a) żłobków
      b) klubów dziecięcych
      c) opiekuna dziennego
      i pozainstytucjonalnej:
      d) niani.

  2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
      a) doradztwa zawodowego
      b) doradztwa indywidualnego
      c) pośrednictwa pracy
      d) szkoleń.

  W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

  Do kogo może być skierowane wsparcie?

  Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3,
  • osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu.

  Finanse

  Procent dofinansowania projektu

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 91,00%, w tym wsparcie finansowe EFS: 85%.

  Maksymalna wartość dofinansowania

  Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 29 898 355 zł

  źródło http://www.rpo.lodzkie.pl/